شـرکـت تضـامنـی امیــر نجـومـی و شـرکـاء : صــرافـی رویــال
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت : ۳۶۰۴۰۸ | شماره مجوز بانک مرکزی : ۳۲۵۴۰۴ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۲۲۹
شماره حسابهای صرافی رویال
نام صاحب حساب : شرکت تضامنی امیر نجومی و شرکاء
 
شماره حساب :
۲۸ ۹۹ ۷۳ ۵۵ ۵۳
شماره کارت مجازی :
۵۰۸۲ ۰۷۸۵ ۳۳۷۹ ۶۱۰۴
شماره شبا :
IR۷۹ ۰۱۲۰ ۰۱۰۰ ۰۰۰۰ ۵۳۵۵ ۷۳۹۹ ۲۸
شماره حساب :
۸۱۵-۷۱۰-۶۶۶۶۴۴۴-۱
شماره کارت مجازی :
۴۵۳۴ ۲۶۲۲ ۸۶۱۰ ۶۲۱۹
شماره شبا :
IR۰۳ ۰۵۶۰ ۰۸۱۵ ۷۱۰۰ ۶۶۶۶ ۴۴۴۰ ۰۱
شرایط واریز وجه به حساب های صرافی :
  1. مشتریان محترم حتما در حین واریز وجه به حساب صرافی ، در فیش بانکی بابت آن را نیز قید نمایند.
  2.  فاکتور رسمی بنام شخصی صادر خواهد شد که نام وی به عنوان واریز کننده در فیش بانکی قید شده است ، اگر پرداخت را فردی غیر از صاحب فاکتور انجام دهد باید در فیش در کنار نام خود قید نماید که مبلغ را از طرف و به نمایندگی چه کسی واریز می نماید.
  3. داشتن اصل کارت شناسایی کد ملی دار ( کارت ملی ، گواهینامه ، شناسنامه جدید ) برای شخص حقیقی و برای اشخاص حقوقی روزنامه رسمی آگهی تاسیس و تغییرات و کپی کد اقتصادی و معرفی نامه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت الزامی است.
  4. درخواست برگشت وجه واریزی بصورت حضوری بوده و پس از ارائه اصل رسید بانکی مبنی بر واریز وجه به حساب صرافی ، صرفا به صورت واریز به حساب شخص واریز کننده فیش مقدور خواهد بود.
   

صرافی رویال - خدمات / اطلاعات