شـرکـت تضـامنـی امیــر نجـومـی و شـرکـاء : صــرافـی رویــال
ارائـه خـدمـات ارزی با مـجــوز رسمـی بـانـک مـرکـزی جـمـهـوری اسـلامـی ایــران
شماره ثبت : ۳۶۰۴۰۸ | شماره مجوز بانک مرکزی : ۳۲۵۴۰۴ | کد عضویت کانون صرافان : ۱۲۲۹
صرافی رویال - نرخ لحظه ای سکه
 نرخ لحظه ای سکهنرخ خریدنرخ فروشنرخ قبلیتغییراتدرصد تغییراتمشاهده نمودار
تمام سکه بهار آزادی ۱,۹۵۰,۰۰۰۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ . ۳۰,۰۰۰ + . % ۱/۵۴ +
نیم سکه بهار آزادی۹۰۰,۰۰۰۹۵۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰ . ۲۰,۰۰۰ + . % ۲/۱۵ +
ربع سکه بهار آزادی۵۹۰,۰۰۰۶۴۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰ . ۲۰,۰۰۰ + . % ۳/۲۳ +
سکه یک گرمی۳۴۰,۰۰۰۳۸۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ . ۲۰,۰۰۰ + . % ۵/۵۶ +
صرافی رویال - خدمات / اطلاعات