ــ مجوزها ــ

 

مجوز فعالیت صرافی به شماره  
از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عضو کانون صرافان ایرانیان

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران

کد اقتصادی: ۴۱۱۳۶۴۴۶۵۹۹۷

expand_less